Pintura

Especialidade en Conservación e Restauración de Bens Pictóricos

A esta especialidade accédese tras realizar os dous primeiros cursos comúns nos que se adquiren coñecementos xerais teórico-prácticos relacionados coa conservación e restauración.

Nos cursos de especialización, terceiro e cuarto, abórdanse metodoloxías específicas para o estudo e tratamento de conservación e restauración de obras pictóricas sobre diferentes soportes: tea, táboa, pintura mural e arte contemporánea.

Plan de Estudos

MateriaDisciplinaCarácterTipo1º Cuad.
Horas/Semana
2º Cuad.
Horas/Semana
Horas totalesECTS
Principios técnicos e metodolóxicos de conservación-restauraciónPrincipios técnicos e metodolóxicos de conservación-restauraciónF.B.T. P.8-1447
Prácticas de reintegraciónF.B.T. P.-81447
Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e trasladosPrincipios de conservación preventiva IF.B.T. 2-363
Principios de conservación preventiva IIF.B.T. -2363
Procedementos e técnicas
artísticas
Debuxo e corF.B.T. P.441447
Recursos informáticos aplicados á
conservación-restauración
Informática aplicada á documentaciónF.B.T. P.331086
Química, física e bioloxía:
fundamentos e aplicacións á
conservación-restauración
Fundamentos de física e químicaF.B.T. 331086
Bioloxía aplicada á conservación-
restauración
F.B.T. 22724
Historia dos bens culturaisHistoria da arte e os bens culturais IF.B.T. 331087
Antropoloxía e patrimonio
etnográfico
F.B.T. 22724
Teoría e historia da conservación-
restauración e normativa para a
protección do patrimonio
Teoría e historia da conservación-restauraciónF.B.T. 22726
Totais2929104460

MateriaDisciplinaCarácterTipo1º Cuad.
Horas/Semana
2º Cuad.
Horas/Semana
Horas totaisECTS
Principios técnicos e metodolóxicos de conservación-restauraciónPrácticas de consolidación e adhesión de bens culturaisF.B.T. P.9-1627
Prácticas de limpeza de bens
culturais
F.B.T. P.-91627
Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e trasladosPrincipios de conservación
preventiva III
F.B.T. 2-362
Principios de conservación
preventiva IV
F.B.T. -2362
Técnicas de obtención e
tratamento de imaxes
Técnicas fotográficas IF.B.T. P.3-544
Técnicas fotográficas IIF.B.T. P.-3543
Procedementos e técnicas
artísticas
Procedementos de bens culturaisF.B.T. P.441447
Química, física e bioloxía:
fundamentos e aplicación á
conservación-restauración
Física e química aplicada á
conservación-restauración
F.B.T. 331086
Tecnoloxía e propiedades dos
materiais
Tecnoloxía e propiedades dos materiaisF.B.T. 331087
Historia dos bens culturaisHistoria da arte e os bens culturais IIF.B.T. 331087
Metodoloxía da investigación e da
documentación
Metodoloxía da investigación e da
documentación
F.B.T. P.2-364
Proxectos de conservación-
restauración
Difusión, técnicas de
comunicación: TIC
F.B.T. P.-2364
Totais2929104460

MateriaDisciplinaCarácterTipo1º Cuad.
Horas/Semana
2º Cuad.
Horas/Semana
Horas totaisECTS
Metodoloxía e prácticas de
conservación–restauración de
bens pictóricos.
Práctica da conservación activa dos bens pictóricos IO.E.P.12-21611
Práctica da conservación activa dos bens pictóricos IIO.E.P.-1221611
Técnica da conservación activa dos bens pictóricos IO.E.T. 2-363
Técnica da conservación activa dos bens pictóricos IIO.E.T. -2363
Conservación preventiva: bens
in situ, depósito, exposicións e
traslados
Técnicas da conservación preventiva dos bens pictóricos IF.B.T.2-362
Técnicas da conservación preventiva dos bens pictóricos IIF.B.T.-2362
Técnicas do ben cultural pictórico: aplicación á conservación-restauraciónTeoría e práctica das técnicas dos bens pictóricos IO.E.T. P.4-724
Teoría e práctica das técnicas dos bens pictóricos IIO.E.T. P.-4724
Técnicas de obtención e tratamento de imaxesTécnicas de documentación gráfica dos bens pictóricos IO.E.T. P.2-362
Técnicas de documentación gráfica dos bens pictóricos IIO.E.T. P.-2362
Química, física e bioloxía:
fundamentos e aplicación á
conservación-restauración
Técnicas de estudo científico dos materiais pictóricos e as súas alteracións IF.B.T. P.2-362
Técnicas de estudo científico dos materiais pictóricos e as súas alteracións IIF.B.T. P.-2362
Historia do ben cultural
pictórico. Aplicación á
conservación-restauración
Historia dos bens pictóricos IO.E.T.3-544
Historia dos bens pictóricos IIO.E.T.-3544
Iconoloxía, iconografía e tipoloxía IO.E.T.2-362
Iconoloxía, iconografía e tipoloxía IIO.E.T.-2362
Totais2929104460

MateriaDisciplinaCarácterTipo1º Cuad.
Horas/Semana
2º Cuad.
Horas/Semana
Horas totalesECTS
Metodoloxía e prácticas de
conservación–restauración de
bens pictóricos.
Práctica da conservación activa dos bens pictóricos IIIO.E.P.12-2169
Técnica da conservación activa de bens pictóricos IIIO.E.T.2-363
Técnica e práctica da conservación activa e preventiva dos bens pictóricosO.E.T. P.-101808
Prácticas externasO.E.P.---6
Conservación preventiva: bens
in situ, depósito, exposicións e
traslados
Técnica da conservación preventiva dos bens pictóricos IIIF.B.T.2-363
Técnicas do ben cultural
pictórico: aplicación á
conservación-restauración
Teoría e práctica das técnicas dos bens pictóricos III
O.E.T. P.3-543
Xestión do patrimonio culturalXestión do patrimonio culturalF.B.T.4-725
Química, física e bioloxía:
fundamentos e aplicación á
conservación-restauración
Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións IIIF.B.T. P.2-362
Xestión e organización
profesional
Xestión e actividade profesionalF.B.T.-2364
Historia do ben cultural
pictórico. Aplicación á
conservación-restauración
Historia dos bens pictóricos IIIO.ET.3-544
Proxectos de conservación-
restauración
Proxectos de conservación-restauraciónF.B.T.-2364
Traballo Fin de EstudosF.B.T. P.-1189
Totais281577460

  • Carácter: carácter da disciplina (F.B.: formación básica; O.E.: obrigatoria na especialidade)
  • Tipo: T.: teórica; T.P.: teórico-práctica; P.: práctica.
  • Horas clase/semana: horas de clase programadas semanalmente coa presenza do/da profesor/a.
  • Horas clase/curso: horas totais de clase coa presenza do/da profesor/a que unha disci plina debe ter ao longo do ano académico.
  • Créd. ECTS: créditos ECTS asociados a unha disciplina e que se lle recoñecerán ao alumnado logo de superala

O plan de estudos estenderase ao longo de 38 semanas lectivas completas para cada un dos cursos académicos en que se desenvolve