Recoñecemento de ECTS

Home / Secretaría / Recoñecemento de ECTS

Información Xeral

Poderán solicitar o recoñecemento total ou parcial dos créditos ECTS nos seguientes casos:

  • Polos estudos cursados e superados en titulacións universitarias según plans de estudos anteriores a Bolonia
  • Polos estudos cursados e superados en titulacións universitarias de grao
  • Asociados á materia de prácticas externas

Lexislación

Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais en desenvolvemento do Decreto 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de Bens Arqueolóxicos, Escultura e Pintura na Comunidade Autónoma de Galicia.

Consultar

Real Decreto

Real decreto 1614/2009, del 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores

Consultar

Como se solicita

Debe presentar a solicitude de recoñecemento de créditos no momento de formalizar a matrícula, acompañando a certificación académica dos estudos cursados, aportando os programas oficiais das materias que sustenten as solicitudes.

Documento de solicitude