Estudantes procedentes do plan LOXSE

Home / Secretaría / Estudantes procedentes do plan LOXSE

Información Xeral

Poderá solicitar o ingreso na escola, o alumnado que xa estea en posesión dun título de Conservación e Restauración de Bens Culturais (nun plan de estudos anterior á LOE)

Lexislación

Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais en desenvolvemento do Decreto 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de Bens Arqueolóxicos, Escultura e Pintura na Comunidade Autónoma de Galicia.

Consultar

Real Decreto

Real decreto 1614/2009, del 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores

Consultar

Como se solicita

Debe presentar a solicitude de acceso, acompañada da fotocopia do DNI.

No caso dos alumnos que remataran os estudos noutro centro, deben presentar a certificación académica dos estudos cursados.

Documento de solicitude

Cursar a mesma especialidade

Podes consultar a listaxe de materias que debes cursar.

Consultar

Cursar outra especialidade

Podes consultar a listaxe de materias que debes cursar.

Consultar