Traslado de Expediente

Home / Secretaría / Traslado de Expediente

Información Xeral

Poderá solicitar o traslado de expediente calquera estudante que curse ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais nun centro oficial doutra comunidade autónoma ou nun centro oficial integrado no Espacio Europeo da Educación Superior.

Lexislación

Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais en desenvolvemento do Decreto 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de Bens Arqueolóxicos, Escultura e Pintura na Comunidade Autónoma de Galicia.

Consultar

Como se solicita

Debe enviar unha solicitude de traslado dirixida á dirección do centro, acompañando a certificación académica dos estudos cursados, na que conste a norma que establece o plan de estudos e as calificacións obtidas.

Documento de solicitude

Observacións

Para poder axilizar o trámite ponte en contacto con nós a través do correo electrónico,
escola.conservacion.galicia@edu.xunta.gal