Acceso

Home / Secretaría / Acceso

Requisitos de acceso

Os requisitos de acceso á escola están publicados na Orde do 21 de novembro de 2016 (DOG 1/12/2016 ). En calquera de estes casos haberá que superar unha proba específica de acceso.

 • Bacharelato

  Ter o título de bacharelato ou equivalente

 • Proba de Madureza +18 anos

  Ou ter superada a proba de acceso ás ensinanzas artísticas superiores para aspirantes que non cumpran o requisito de titulación.

 • Proba Acceso Universidade +25 anos

  Ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos

Documentación necesaria

 • Solicitude debidamente cuberta (pódese descargar no botón, está tamén dispoñible na sede dixital e na secretaría da Escola)
 • Fotocopia do DNI
 • Pago de taxas (64€), cubrindo o impreso de liquidación de prezos públicos/privados, que se pode obter na secretaría da Escola e nas doutros centros de Ensinanzas Especiais (Conservatorios, Escolas Superiores de Deseño, ESAD ou Escolas de Idiomas) o ben de xeito telemático na seguinte ligazón.
 • Segundo os casos:
  • Título de Bacharel ou titulación equivalente
  • Certificación de ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos
  • Certificación de ter superada a proba de acceso ás ensinanzas artísticas superiores para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato.

(Os aspirantes que teñan pendente a superación da proba de acceso a estas ensinanzas para maiores de dezanove anos ou algunha materia do bacharelato, farano constar na solicitude, que queda condicionada a súa superación)

Poderán acceder ós estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, sen realizar a proba específica os aspirantes que estean en posesión dun título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño. A documentación exixida é:

 • Solicitude debidamente cuberta (dispoñible aquí debaixo tamén na sede dixital e na secretaría da Escola)
 • Fotocopia do DNI
 • Certificación Académica
 • Fotocopia do título ou do xustificante de pago de taxas

(Os aspirantes que estean pendentes da avaliación do proxecto final para a obtención dun título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño na convocatoria de xuño, poderán igualmente formalizar a súa inscrición facéndoo constar na mesma)

A inscripción na proba de acceso pódese facer de xeito totalmente telemático a través do portal https://www.edu.xunta.gal/eas/. Para poder identificarse na sede dixital hai que estar dado de alta na Chave 365 ou ben contar cun certificado dixital. O pago das taxas pódese facer online. Os datos a consignar son os seguintes:

 • Consellería de Educación: 07
 • Delegación: 40 – Pontevedra
 • Servizo: 03 – Ensino medio
 • Taxa: 350900 – Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais
 • Obxecto: Preinscripción proba de acceso
 • Total a ingresar: 64 €

Existe tamén a posibilidade de xerar un impreso de autoliquidación e facer o ingreso directamente nunha entidade bancaria.