Matrícula

Home / Secretaría / Matrícula

Prazos de Matrícula

 • Inscrición para realizar ás probas entre o día seguinte ao da publicación desta resolución (17 de maio de 2017) e o día 9 de xuño, ámbos incluídos.
 • Lista provisional de admitidos o 13 de xuño. (no tablón de anuncios da Escola).
 • Reclamacións entre os días 14 e 15 de xuño, ámbos incluídos.
 • A relación definitiva de persoas inscritas será exposta no taboleiro de anuncios da Escola o día 20 de xuño, así como no portal da web da Escola: http://www.gradoconservacionbbcc.es o día 20 de xuño.
 • As probas específicas de acceso comezarán o día 22 de xuño.
 • A listaxe de persoas admitidas será exposta o día 30 de xuño no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.es, e no taboleiro da Escola.
 • Entre o 12 e o 20 de xullo, matriculación das persoas admitidas.

Documentación necesaria

 • Solicitude debidamente cuberta (pódese descargar no botón, pero tamén pode obterse na secretaría da Escola)
 • Fotocopia do DNI
 • Pago de taxas (64€), cubrindo o impreso de liquidación de prezos públicos/privados, que se pode obter na secretaría da Escola e nas doutros centros de Ensinanzas Especiais (Conservatorios, Escolas Superiores de Deseño, ESAD ou Escolas de Idiomas)
 • Segundo os casos:
  • Título de Bacharel ou titulación equivalente
  • Certificación de ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos
  • Certificación de ter superada a proba de acceso ás ensinanzas artísticas superiores para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato.

(Os aspirantes que teñan pendente a superación da proba de acceso a estas ensinanzas para maiores de dezanove anos ou algunha materia do bacharelato, farano constar na solicitude, que queda condicionada a súa superación)

 

Poderán acceder ós estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, sen realizar a proba específica os aspirantes que estean en posesión dun título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño. A documentación exixida é:

 • Solicitude debidamente cuberta (vai ó final deste arquivo, pero tamén pode obterse na secretaría da Escola
 • Fotocopia do DNI
 • Certificación Académica
 • Fotocopia do título ou do xustificante de pago de taxas

(Os aspirantes que estean pendentes da avaliación do proxecto final para a obtención dun título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño na convocatoria de xuño, poderán igualmente formalizar a súa inscrición facéndoo constar na mesma)

Aqueles que teñan problema para vir a ESCRBCG a formalizar a inscripción, poderán facelo por correo, enviado o orixinal da solicitude e fotocopia compulsada do resto da documentación solicitada, antes debe poñerse en contacto coa secretaría para informarse (986-861251).

Sexa desta maneira ou obtendo o impreso noutro centro e efectuando o pago en calquer lugar, deberá enviarse copia do pagamento efectuado.

Taxas da matrícula

 • Proba de Acceso

  64€

 • Apertura de expediente

  22 €

 • Servizo xerais:

  13 €

 • Prezo por crédito ECTS:

  7,8 €

Prezos da matrícula por cursos completos

 • 1º Curso

  503 €

 • 2º e 3º Curso

  481€

 • 4º Curso

  445’9 €

 • Prezo por crédito ECTS:

  7,8 €

Están exentos do pago da matrícula: